Mechanical Engineering

2016-2017

SE Mechanical Engineering Toppers:
Sr.No. Name Of StudentSGPA
1. PAVEKAR VIVEK SURESH 8.36
2. KUMAR RISHAV KUMAR RAMAN K. 7.82
3. AATIR ASHFAQUE 7.78
TE Mechanical Engineering Toppers:
Sr.No. Name Of StudentPercentage
1. PATIL JAYESH ABHAY 77.40
2. KATE SHYAMARAO KESHAV 75.60
3. JAMBHULKAR SHUBHAM KAILAS 74.40
BE Mechanical Engineering Toppers:
Sr.No. Name Of StudentPercentage
1. SONI JIGAR GHANSHAM 80.40
2. JAISWAL ABHISHEK UMASHANKAR 79.33
3. GADADE PRAVIN TUKARAM 76.47

2015-2016

SE Mechanical Engineering Toppers:
Sr.No. Name Of StudentTotal MarksPercentage
1. KATE SHYAMARAO KESHAV 55473.87
2. PATIL JAYESH ABHAY 54672.80
3. NAGTILAK MAHESH DHANAJI 53270.93
TE Mechanical Engineering Toppers:
Sr.No. Name Of StudentTotal MarksPercentage
1. JAISWAL ABHISHEK UMASHANKAR 56375.07
2. SONI JIGAR GHANSHAM 55473.87
3. PRATIK ROHIDAS WANI 53671.47
BE Mechanical Engineering Toppers:
Sr.No. Name Of StudentTotal MarksPercentage
1. SHETTY KIRAN PREMANAND 57076.00
2. AKSHAY ARUN MANE 55173.47
3. AMBEKAR BALIRAM DNYANOBA 53771.60